เราสนับสนุนการศึกษาด้วยการพัฒนา ICT เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะการรู้ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ในสาระต่างๆ

GameBox: A Mobile-Game Platform for Game-Based Learning

แพลตฟอร์มสำหรับการสร้างเกมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ในสาระต่างๆ

สนับสนุนการเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะดิจิทัล สำหรับปฐมวัย และประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-6

สนับสนุนการพัฒนาเกม และการเรียนรู้ด้วยเกม ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน การศึกษาทางไกล การศึกษาแบบพิเศษ สามารถเรียนรู้กับเราได้ด้วยความเท่าเทียมในการเข้าถึงข้อมูล

โรงเรียนกับแพลตฟอร์มของเรา

สร้างเครือข่ายดิจิทัล ไปกับแพลตฟอร์มของเรา โรงเรียนที่สนับสนุนการใช้เครื่องมือดิจิทัล สามารถติดต่อขอรับบริการได้

โรงเรียนเป็นกำลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียน สามารถสนับสนุนผู้ปกครองในการใช้สื่อดิจิทัล และผู้เรียน

ผู้ปกครองและการรู้ดิจิทัล

พ่อ แม่ ผู้ปกครองกับการสนับสนุนการเรียนรู้ด้วย ICT สามารถใช้แพลตฟอร์มของเราเพื่อการเรียนรู้ของบุตรหลานของท่าน ส่งเสริมการใช้เครื่องมือดิจิทัลให้ถูกทาง และได้ความรู้ไปในคราวเดียวกัน

พ่อ แม่ ผู้ปกครองกับการสนับสนุนการเรียนรู้ด้วย ICT

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษา

สร้างเครือข่ายเพื่อแชร์ความรู้กับนักการศึกษา ครู อาจารย์ เพื่อสนับสนุนการศึกษาของเด็กๆกับเรา ท่านสามารถสร้างเกม สรัางเนื้อหา เพื่อส่งเสริมการศึกษา ในการนี้ท่านจะได้รับการตอบแทนจากผลงานของท่าน ภายใต้ลิขสิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์บนแพลตฟอร์ม CC-BY

สร้างเครือข่ายเพื่อแชร์ความรู้กับนักการศึกษา ครู อาจารย์ เพื่อสนับสนุนการศึกษาของเด็กๆของเราไปด้วยกัน เริ่มตั้งแต่วันนี้เลย

บทความ/Article

  • การเรียนรู้ด้วยเกม

    การเรียนรู้ด้วยเกม (Game-Based Learning) เป็นธีมในการศึกษาที่น่าสนใจ การเรียนโดยใช้เกมเป็นสื่อในการเรียนรู้ ในระดับปฐมวัยและประถมศึกษาก็มีการสอดแทรกการสอนด้วยเกมจากครูประชำชั้นที่สอนในรายวิชาอยู่เสมอๆ แต่พอน้องๆกลับบ้านไป ก็ไม่มีกิจกรรมที่จะนำไปสู่การเรียนเพื่อศึกษาหรือทบทวนความรู้ ซึ่งควรจะผ่อนคลายมากขึ้น การทำการบ้านที่คุณครูให้มีวัตถุประสงค์ในการทบทวน แต่เมื่อถึงเวลาทำก็ต้องพึ่งพาผู้ปกครองในการทำ ถ้าหากการบ้านนั้นอยู่ในรูปกระดาษ ที่ต้องฝึกเขียน ฝึกทำ ก็ต้องใช้เวลามากขึ้นในการทำ แต่ถ้าหากการบ้านนั้นมาอยู่ในรูปแบบเกม ใช้อุปกรณ์ง่ายๆเช่นโทรศัพท์มือถือ ก็จะทำให้ คุณครูเสียเวลาน้อยลงในการจัดทำเนื้อหา พ่อแม่ […]

    Read More