Digital School

| Comment 0

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล เพื่อการรู้ดิจิทัล Digital literacy คืออะไร ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital literacy หมายถึง ทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการทำงานร่วมกัน หรือใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน หรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ [1]      ทักษะดังกล่าวครอบคลุมความสามารถ 4

Read Full

ตรรกะกับการแก้ปัญหา

| Comment 0

ตรรกะ (Logic) เกี่ยวข้องกับหลายๆเรื่อง แต่ถ้าจะนิยามให้ง่ายต่อความเข้าใจ ตรรกะ คือ การกำหนดรูปแบบในการคิด ซึ่งใช้เหตุและผลในการกำหนดการคิด ซึ่งตรระกะนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับทักษะ การคิดวิเคราะห์ (Critical thinking) ตรรกะ ง่ายๆในชีวิตประจำวัน เช่น ถ้าฝนตก จะต้องกางร่ม ตรรกะพื้นฐานที่สุดในวิทยาการคำนวณคือประโยคเงื่อนไข IF-THEN หรือตีความอย่างง่ายว่าถ้ามีสิ่งใดเกิดขึ้น จะทำให้เกิดสิ่งที่จะตามมา ตรรกะหนึ่งๆ สามารถนำไปตีความได้หลาย ขึ้นกับวิธีคิดในการแก้ปัญหา เช่น แนวคิดที่ 1 การสอนให้คอมพิวเตอร์ทำงานด้วยเงื่อนไข จากตัวอย่าง ถ้าฝนตกจริง

Read Full

ตัวอย่างเกมการเรียนรู้

| Comment 0

คิด เลิฟส์ โค้ด มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยส่งเสริมทักษะชีวิตของเด็กๆทุกคน 

Read Full