ดิจิทัลเกมช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้อย่างไร

ดิจิทัลเกมช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้อย่างไร

| Comment 0

การใช้ดิจิทัลเกมในการสอนเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการสอนเด็กๆ ระดับประถมศึกษา
จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันโรงเรียนต่างๆ นั้นมีการนำแท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนมากขึ้น อย่างไรก็ตามสื่อการเรียนที่สามารถทำงานได้ บนแท็บเล็ต จะต้องเป็นสื่อที่มีคุณภาพ สามารถโต้ตอบกับผู้เรียนได้ ไม่ใช่เพียงแค่การแสดงภาพและเสียงเท่านั้น ซึ่งการพัฒนาสื่อในลักษณะนี้ จะต้องมีการศึกษา พัฒนา เนื้อหา และวิธีการสอน จึงจะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้

มีรายงานการศึกษาหลายๆฉบับที่รายงานว่า เด็กๆมักจะเล่นเกมประมาณ 4-6
ชั่วโมงต่อวัน ถ้าหากเปลี่ยนการเล่นมาเล่นเกมการเรียนรู้แทนก็จะสร้าง ความสนใจในการเรียนมากขึ้นได้ไม่น้อย การใช้ดิจิทัลเกมในโรงเรียนจะต้องส่งเสริมให้ครูเป็นผู้นำโดยนำเกมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอน จึงจะทำให้เด็กเกิดความคุ้นเคยมากขึ้นในการใช้สื่อดิจิทัล

สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้เกมดิจิทัลเป็นเครื่องมือทรงคุณภาพในการเรียนการสอน ก็คือความสามารถในการติดตามเพื่อดูผลลัพธ์ทางการเรียน โดยที่ผู้เรียนไม่ได้รู้สึกว่าถูกติดตาม
และเมื่อครูสามารถติดตามได้ก็สามารถให้ความสนใจแก่ผู้เรียนรายบุคคลเพื่อปรับปรุงการเรียนได้

นอกจากนี้แล้วการใช้เกมดิจิทัลนั้นสามารถนำไปประยุกต์เข้ากับระบบการเรียนรู้ออนไลน์
หรือสื่อสังคม ที่สามารถให้ผู้เรียนสร้างเกมขึ้นมาเอง และท้าทายคนอื่นๆ
ซึ่งทำให้เกิดสังคมการเรียนรู้ขึ้นได้

มีรายงานการวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าการใช้เกมดิจิทัลส่งเสริมความสนใจและสร้างแรงจูงใจให้เด็ก ๆทำงานหรือการบ้านได้เป็นอย่างดี เด็กๆมักจะชอบเล่นเกม ดังนั้นการเรียนการสอนผ่านเกม จึงน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างแรงจูงใจในการศึกษาเพิ่มขึ้นได้

ที่มา https://www.prodigygame.com/blog/digital-game-based-learning/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *