ตรรกะกับการแก้ปัญหา

ตรรกะกับการแก้ปัญหา

| Comment 0

ตรรกะ (Logic) เกี่ยวข้องกับหลายๆเรื่อง แต่ถ้าจะนิยามให้ง่ายต่อความเข้าใจ ตรรกะ คือ การกำหนดรูปแบบในการคิด ซึ่งใช้เหตุและผลในการกำหนดการคิด ซึ่งตรระกะนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับทักษะ การคิดวิเคราะห์ (Critical thinking)

ตรรกะ ง่ายๆในชีวิตประจำวัน เช่น ถ้าฝนตก จะต้องกางร่ม

ตรรกะพื้นฐานที่สุดในวิทยาการคำนวณคือประโยคเงื่อนไข IF-THEN หรือตีความอย่างง่ายว่าถ้ามีสิ่งใดเกิดขึ้น จะทำให้เกิดสิ่งที่จะตามมา

ตรรกะหนึ่งๆ สามารถนำไปตีความได้หลาย ขึ้นกับวิธีคิดในการแก้ปัญหา เช่น

แนวคิดที่ 1 การสอนให้คอมพิวเตอร์ทำงานด้วยเงื่อนไข จากตัวอย่าง ถ้าฝนตกจริง ก็จะต้องกางร่มเป็นสิ่งที่ต้องกระทำ

แนวคิดที่ 2 การสอนให้คอมพิวเตอร์หาเหตุผล เช่น ถ้าพบว่ามีการกางร่ม คอมพิวเตอร์จะต้องรู้ว่าเพราะฝนตก

การสอนให้คอมพิวเตอร์คิดในแนวคิดที่ 2 นั้น ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ที่นำมาใช้สรุป ถ้ากฎเกณฑ์คือ “ก็ต่อเมื่อ” (if and only if) จะเทียบเท่ากับการตีความการอนุมานจากเหตุไปหาผล และผลไปหาเหตุ

  • ถ้าเห็นคนกางร่ม ก็จะเห็นว่าฝนตก ในทางกลับกัน
  • ถ้าเห็นว่าฝนตก ก็จะเห็นว่าคนกางร่ม

การสอนให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้ มีหลายระดับ คอมพิวเตอร์จะฉลาดได้ ขึ้นอยู่กับการสอน จากตัวอย่าง แนวคิดที่ 1 เป็นการสอนที่ตรงไปตรงมาซึ่งง่ายกว่าแนวคิดที่ 2

ตรรกะในวิทยาการคอมพิวเตอร์ สอนให้คอมพิวเตอร์หาข้อเท็จจริง แล้วพิจารณาหาเหตุและผลมาใช้ในการหาข้อสรุปของปัญหา ตรรกะทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ สามารถนำมาใช้ในศาสตร์ Knowledge Engineering โดยสอนให้เอเจนต์ (Agent) ซึ่งก็คือโปรแกรมหรือโรบอตคิดในการแก้ปัญหา

ศาสตร์ทางด้านตรรกะ ถือเป็นส่วนสำคัญในการแก้ปัญหา ไม่น้อยไปกว่าศาสตร์ทางด้านอัลกอริทึม และในชีวิตประจำวันเราสามารถเทียบเคียงการใช้ตรรกะในการแก้ปัญหาการพิจารณาคดีความต่างๆทางด้านกฎหมาย ซึ่งต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลข้อความ ภาษาธรรมชาติ ออนโทโลยี และปัญญาประดิษฐ์ร่วมกัน ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไป ก็อาจจะทำงานได้ไม่สมบูรณ์มากพอ แต่การบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาเหล่านั้นเข้าด้วยกัน ยังเป็นเรื่องที่ท้าทายใน 5-10 ปีต่อจากนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *