ดิจิทัลเกมช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้อย่างไร

| Comment 0

การใช้ดิจิทัลเกมในการสอนเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการสอนเด็กๆ ระดับประถมศึกษา จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันโรงเรียนต่างๆ นั้นมีการนำแท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนมากขึ้น อย่างไรก็ตามสื่อการเรียนที่สามารถทำงานได้ บนแท็บเล็ต จะต้องเป็นสื่อที่มีคุณภาพ สามารถโต้ตอบกับผู้เรียนได้ ไม่ใช่เพียงแค่การแสดงภาพและเสียงเท่านั้น ซึ่งการพัฒนาสื่อในลักษณะนี้ จะต้องมีการศึกษา พัฒนา เนื้อหา และวิธีการสอน จึงจะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ มีรายงานการศึกษาหลายๆฉบับที่รายงานว่า เด็กๆมักจะเล่นเกมประมาณ 4-6 ชั่วโมงต่อวัน ถ้าหากเปลี่ยนการเล่นมาเล่นเกมการเรียนรู้แทนก็จะสร้าง ความสนใจในการเรียนมากขึ้นได้ไม่น้อย การใช้ดิจิทัลเกมในโรงเรียนจะต้องส่งเสริมให้ครูเป็นผู้นำโดยนำเกมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอน จึงจะทำให้เด็กเกิดความคุ้นเคยมากขึ้นในการใช้สื่อดิจิทัล สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้เกมดิจิทัลเป็นเครื่องมือทรงคุณภาพในการเรียนการสอน ก็คือความสามารถในการติดตามเพื่อดูผลลัพธ์ทางการเรียน โดยที่ผู้เรียนไม่ได้รู้สึกว่าถูกติดตาม และเมื่อครูสามารถติดตามได้ก็สามารถให้ความสนใจแก่ผู้เรียนรายบุคคลเพื่อปรับปรุงการเรียนได้ นอกจากนี้แล้วการใช้เกมดิจิทัลนั้นสามารถนำไปประยุกต์เข้ากับระบบการเรียนรู้ออนไลน์

Read Full

Education Is The Process

| Comment 0

Li Europan lingues es membres del sam familie. Lor separat existentie es un myth. Por scientie, musica, sport etc, litot Europa usa li sam vocabular. Li lingues differe solmen in

Read Full

Education Is The Process

| Comment 0

Li Europan lingues es membres del sam familie. Lor separat existentie es un myth. Por scientie, musica, sport etc, litot Europa usa li sam vocabular. Li lingues differe solmen in

Read Full

Education Is The Process

| Comment 0

Li Europan lingues es membres del sam familie. Lor separat existentie es un myth. Por scientie, musica, sport etc, litot Europa usa li sam vocabular. Li lingues differe solmen in

Read Full

Education Is The Process

| Comment 0

Li Europan lingues es membres del sam familie. Lor separat existentie es un myth. Por scientie, musica, sport etc, litot Europa usa li sam vocabular. Li lingues differe solmen in

Read Full

Digital School

| Comment 0

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล เพื่อการรู้ดิจิทัล Digital literacy คืออะไร ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital literacy หมายถึง ทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการทำงานร่วมกัน หรือใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน หรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ [1]      ทักษะดังกล่าวครอบคลุมความสามารถ 4

Read Full

ตรรกะกับการแก้ปัญหา

| Comment 0

ตรรกะ (Logic) เกี่ยวข้องกับหลายๆเรื่อง แต่ถ้าจะนิยามให้ง่ายต่อความเข้าใจ ตรรกะ คือ การกำหนดรูปแบบในการคิด ซึ่งใช้เหตุและผลในการกำหนดการคิด ซึ่งตรระกะนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับทักษะ การคิดวิเคราะห์ (Critical thinking) ตรรกะ ง่ายๆในชีวิตประจำวัน เช่น ถ้าฝนตก จะต้องกางร่ม ตรรกะพื้นฐานที่สุดในวิทยาการคำนวณคือประโยคเงื่อนไข IF-THEN หรือตีความอย่างง่ายว่าถ้ามีสิ่งใดเกิดขึ้น จะทำให้เกิดสิ่งที่จะตามมา ตรรกะหนึ่งๆ สามารถนำไปตีความได้หลาย ขึ้นกับวิธีคิดในการแก้ปัญหา เช่น แนวคิดที่ 1 การสอนให้คอมพิวเตอร์ทำงานด้วยเงื่อนไข จากตัวอย่าง ถ้าฝนตกจริง

Read Full

ตัวอย่างเกมการเรียนรู้

| Comment 0

คิด เลิฟส์ โค้ด มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยส่งเสริมทักษะชีวิตของเด็กๆทุกคน 

Read Full