Category: บทความ

ดิจิทัลเกมช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้อย่างไร

| Comment 0

การใช้ดิจิทัลเกมในการสอนเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการสอนเด็กๆ ระดับประถมศึกษา จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันโรงเรียนต่างๆ นั้นมีการนำแท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนมากขึ้น อย่างไรก็ตามสื่อการเรียนที่สามารถทำงานได้ บนแท็บเล็ต จะต้องเป็นสื่อที่มีคุณภาพ สามารถโต้ตอบกับผู้เรียนได้ ไม่ใช่เพียงแค่การแสดงภาพและเสียงเท่านั้น ซึ่งการพัฒนาสื่อในลักษณะนี้ จะต้องมีการศึกษา พัฒนา เนื้อหา และวิธีการสอน จึงจะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ มีรายงานการศึกษาหลายๆฉบับที่รายงานว่า เด็กๆมักจะเล่นเกมประมาณ 4-6 ชั่วโมงต่อวัน ถ้าหากเปลี่ยนการเล่นมาเล่นเกมการเรียนรู้แทนก็จะสร้าง ความสนใจในการเรียนมากขึ้นได้ไม่น้อย การใช้ดิจิทัลเกมในโรงเรียนจะต้องส่งเสริมให้ครูเป็นผู้นำโดยนำเกมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอน จึงจะทำให้เด็กเกิดความคุ้นเคยมากขึ้นในการใช้สื่อดิจิทัล สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้เกมดิจิทัลเป็นเครื่องมือทรงคุณภาพในการเรียนการสอน ก็คือความสามารถในการติดตามเพื่อดูผลลัพธ์ทางการเรียน โดยที่ผู้เรียนไม่ได้รู้สึกว่าถูกติดตาม และเมื่อครูสามารถติดตามได้ก็สามารถให้ความสนใจแก่ผู้เรียนรายบุคคลเพื่อปรับปรุงการเรียนได้ นอกจากนี้แล้วการใช้เกมดิจิทัลนั้นสามารถนำไปประยุกต์เข้ากับระบบการเรียนรู้ออนไลน์

Read Full

ตรรกะกับการแก้ปัญหา

| Comment 0

ตรรกะ (Logic) เกี่ยวข้องกับหลายๆเรื่อง แต่ถ้าจะนิยามให้ง่ายต่อความเข้าใจ ตรรกะ คือ การกำหนดรูปแบบในการคิด ซึ่งใช้เหตุและผลในการกำหนดการคิด ซึ่งตรระกะนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับทักษะ การคิดวิเคราะห์ (Critical thinking) ตรรกะ ง่ายๆในชีวิตประจำวัน เช่น ถ้าฝนตก จะต้องกางร่ม ตรรกะพื้นฐานที่สุดในวิทยาการคำนวณคือประโยคเงื่อนไข IF-THEN หรือตีความอย่างง่ายว่าถ้ามีสิ่งใดเกิดขึ้น จะทำให้เกิดสิ่งที่จะตามมา ตรรกะหนึ่งๆ สามารถนำไปตีความได้หลาย ขึ้นกับวิธีคิดในการแก้ปัญหา เช่น แนวคิดที่ 1 การสอนให้คอมพิวเตอร์ทำงานด้วยเงื่อนไข จากตัวอย่าง ถ้าฝนตกจริง

Read Full