ตรรกะกับการแก้ปัญหา

ตรรกะ (Logic) เกี่ยวข้องกับหลายๆเรื่อง แต่ถ้าจะนิยามให้ง่ายต่อความเข้าใจ ตรรกะ คือ การกำหนดรูปแบบในการคิด ซึ่งใช้เหตุและผลในการกำหนดการคิด ซึ่งตรระกะนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับทักษะ การคิดวิเคราะห์ (Critical thinking) ตรรกะ ง่ายๆในชีวิตประจำวัน เช่น ถ้าฝนตก จะเห็นคนกางร่ม ตรรกะพื้นฐานที่สุดในวิทยาการคำนวณคือประโยคเงื่อนไข If-THEN ซึ่งเท่ากับประโยคข้างต้น ตรรกะหนึ่งๆ สามารถนำไปตีความได้หลาย ขึ้นกับวิธีคิดในการแก้ปัญหา เช่น แนวคิดที่่…