เขียนเกมกับ Flutter

เขียนเกมกับ Flutter

Year Old : 6-15
Duration: 2 Hour

สำหรับผู้เรียนที่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมมาบ้างแล้วพอสมควร  หากเขียน Android มาก่อนก็จะดีในการเรียน หากไม่เคยเขียนก็ลองเรียนเพื่อเขียนได้