Posted on

มารู้จักอัลกอริทึมแบบเรียงลำดับกันเถอะ อัลกอริทึมแบบเรียงลำดับคือ กระบวนการอย่างเป็นขั้นตอนโดยทำงานทีละขั้นตอนไปจนถึงจุดสิ้นสุดของกระบวนการ กระบวนการคืองานที่ต้องการทำ ซึ่งจะทำงานสำเร็จต้องทำงานย่อยๆ จนเสร็จ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *