การเรียนู้ด้วยเกม (Game-Based Learning) เป็นธีมในการศึกษาที่น่าสนใจ การเรียนโดยใช้เกมเป็นสื่อในการเรียนรู้ ในระดับปฐมวัยและประถมศึกษาก็มีการสอดแทรกการสอนด้วยเกมจากครูประชำชั้นที่สอนในรายวิชาอยู่เสมอๆ แต่พอน้องๆกลับบ้านไป ก็ไม่มีกิจกรรมที่จะนำไปสู่การเรียนเพื่อศึกษาหรือทบทวนความรู้ ซึ่งควรจะผ่อนคลายมากขึ้น การทำการบ้านที่คุณครูให้มีวัตถุประสงค์ในการทบทวน แต่เมื่อถึงเวลาทำก็ต้องพึ่งพาผู้ปกครองในการทำ ถ้าหากการบ้านนั้นอยู่ในรูปกระดาษ ที่ต้องฝึกเขียน ฝึกทำ ก็ต้องใช้เวลามากขึ้นในการทำ แต่ถ้าหากการบ้านนั้นมาอยู่ในรูปแบบเกม ใช้อุปกรณ์ง่ายๆเช่นโทรศัพท์มือถือ ก็จะทำให้

  • คุณครูเสียเวลาน้อยลงในการจัดทำเนื้อหา
  • พ่อแม่ เสียเวลาน้อยลงในการพาเด็กๆทำการบ้าน
  • เด็กๆ มีการฝึกทักษะการคิดที่รวดเร็วขึ้น เพราะการใช้อุปกรณ์มีการโต้ตอบสื่อสาร

นี่เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นข้อดีในการประยุกต์การเรียนรู้ให้เข้ากับเทคโนโลยี อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าอาจจะมีเกมตามท้องตลาดอยู่มากมาย แต่เกมเหล่านั้นไม่ได้พัฒนาขึ้นโดยยึดวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ เป็นเพียงเครื่องมือในการทำการตลาดหรือโฆษณา

เราจึงเห็นว่าจะดีไม่น้อย หากเราสามารถพัฒนาเครื่องมือทำเกม โดยให้คุณครูทุกคนมีส่วนร่วมในการแชร์ความรู้ ให้พ่อและแม่สามารถเลือกบทเรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะของลูกๆ และยังสามารถติดตามพัฒนาการเรียนของลูกๆได้โดยการใช้เกม

เรารับพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยเกม สำหรับการเรียนการสอนในสาระภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์

ตัวอย่างสื่อเกมสำหรับการเรียนรู้พยัญชนะ

ตัวอย่างสื่อเกมสำหรับการเรียนรู้สระ

ตัวอย่างสื่อเกมสำหรับการเรียนรู้คำประสม

ตัวอย่างสื่อเกมสำหรับการเรียนรู้ภาษาไทย

ตัวอย่างสื่อเกมเพื่อฝึกการผันวรรณยุกต์