Open research เป็นมุมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทำวิจัยทางด้านการศึกษา เพื่อตีแผ่หลักการ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อให้คนที่สนใจสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอน

เราไม่อยากให้งานวิจัยอยู่บนหิ้งเพื่อเก็บรวบรวมสะสมในการขอตำแหน่งทางวิชาการ เมื่อท่านค้นและมีความรู้ที่อยากจะเผยแพร่ เราเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุน เราไม่มี Citation และไม่มี Impact Factor แต่สิ่งที่เรามีคือประสบการณ์จริง

เราจะช่วยท่านกลั่นกรองการเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ เพื่อแลกเปลี่ยนนานาทัศนะกับบุคคลอื่นๆ เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคมใหม่แห่งการเรียนรู้

คิด เลิฟส์ โค้ด