Unplugged coding

Unplugged coding

Unplugged coding คือ การสอนเขียนโปรแกรมโดยไม่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์  จริงๆแล้วการสอนเขียนโค้ดไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่จะปูทางให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะในการคิดแก้ปัญหา  โดยสามารถเรียบเรียงขั้นตอนต่างๆได้   การเขียนโค้ดไม่จำเป็นที่จะต้องเขียนในเครื่องคอมพิวเตอร์โดยทันที  หากได้ฝึกทักษะในการคิด ก็สามารถนำเอาแนวคิดที่คิดได้นั้นไปเขียนในคอมพิวเตอร์เพื่อทดสอบ และเพื่อดูการทำงานที่จะเกิดขึ้นจริง

การเขียนโค้ดโดยไม่ใช่คอมพิวเตอร์ เสมือนเป็นการร่างโค้ดนั่นเอง  เพราะคนก็ต้องไปเขียนคำสั่งเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานต่อไป  หากร่างได้อย่างดี ก็จะทดสอบโปรแกรมได้รวดเร็ว

การเขียนโค้ดด้วยคอมพิวเตอร์ทันทีนั้น  ผู้เรียนต่องมีความรู้พื้นฐานทางภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้เขียน  คำสั่งต่างๆ   และต้องรู้จักการนำคำสั่งมาประกอบกันในการแก้ปัญหา  จะเห็นได้ว่าถ้าเริ่มจากการไปนั่งหน้าคอมพิวเตอร์เลย ก็คงจะยังทำอะไรไม่ได้  เพราะยังไม่มีทักษะในการนำคำสั่งมาประกอบกันทำงาน  ดังนั้นการเขียนโค้ดโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ จะสร้างเสริมทักษะในการคิดในระดับหนึ่ง  และเมื่อผึกคิดได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล จึงแนะนำคำสั่งเพื่อให้ผู้เรียนนำไปใช้เขียนโปรแกรม

การสอนให้เด็กเขียนโปรแกรมด้วยคอมพิวเตอร์เลย  อาจจะยากในทางปฏิบัติ  เพราะเด็กๆเองยังไม่เข้าใจคำสั่งของภาษาโปรแกรม  และวิธีหรือแนวคิดที่จะใช้ในการแก้ปัญหา  ดังนั้นการสอนให้คิดด้วยกระดาษจึงเป็นข้อดีที่จะเสริมทักษะ  ซึ่งการสอนเด็กเล็กและเด็กโต (มหาวิทยาลัย) จะมีความต่างในประเด็นนี้ เพราะเด็กที่โตแล้วสามารถอ่านคำสั่งได้เอง  จึงสามารถให้โจทย์ไปฝึกคิดแก้ปัญหาได้  จะยกตัวอย่างการการฝึกทักษะการเขียนโค้ดง่ายๆ  เช่น  เกมเต่า  สมมติว่าให้ใช้คำสั่ง MOVE   RIGHT LEFT แทนการสั่งให้เดินหน้า เลี้ยวขวา และเลี้ยวซ้าย  เพื่อสั่งเต่าให้เดินไปยังเป้าหมาย  จะต้องใช้คำสั่งอย่างไร 

การสอนในลักษณะนี้ มีเกมหลายเกมที่ code.org ได้พัฒนา  ซึ่งเด็กๆสามารถเข้าไปทดลองเรียนได้ผ่านอินเทอร์เน็ต    คุณครูที่สนใจสอนแบบ Unplugged coding ก็สามารถนำเทคนิคการสอนในลักษณะนี้ไปใช้สอนในห้องเรียนได้  ทำเป็นแผ่นชีตหลายๆอัน ให้เด็กทำงานเป็นกลุ่ม  คิดร่วมกันในการแก้ปัญหา ก็น่าจะดี  และเมื่อมีทักษะมากขึ้น จึงค่อยพาเด็กๆไปเขียนโปรแกรมด้วยการเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมต่อไป

เว็บไซต์ที่มีชีตสอนแบบ Unplugged ดูได้ที่นี่ แล้วเราจะพยายามรวบรวมให้

เพื่อให้ง่ายในการนำไปสอนต่อไป

คิดเลิฟส์โค้ด

kidlovescode