โลจิก

โลจิก

| Comment 0

ในวงจรคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยโลจิก (Logic) ซึ่งใช้ในการประมวลผลคำสั่งของคอมพิวเตอร์ โลจิกพื้นฐานได้แก่ AND, OR, NOT, XOR เป็นต้น

โลจิก หนึ่งๆ จะแทนการดำเนินการเรื่องหนึ่งๆ เช่น

โลจิก AND แทนการดำเนินกับบิต โดย

1 AND 1 ได้ 1

1 AND 0 ได้ 0

0 AND 0 ได้ 0

0 AND 1 ได้ 0

คอมพิวเตอร์จะทำงานกับบิต 1 ด้วยการแทนค่าว่า ค่าจริง (True) และทำงานกับกับ 0 ด้วยการแทนค่าว่า ค่าเท็จ (False) จากตัวอย่างข้างต้น สามารถทำความเข้าใจได้ว่า

ค่าจริง กับ ค่าจริง จะได้ค่าจริง

ส่วนกรณีอื่นๆ หากมีค่าเท็จ เมื่อนำไป AND กับค่าใดๆก็ตามจะได้ค่าเท็จเสมอ

กิจกรรมที่ 1 จากภาพวงจรคอมพิวเตอร์ ให้เติมบิตข้อมูลลงในช่องสี่เหลี่ยม กำหนดเกตคือโลจิก AND

ผู้เขียน

kidlovescode.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *